Advokát Havířov | Mgr. Martin Vlček, advokát | 777 824 344

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mgr. Martin Vlček, advokát

Advokátní kancelář působící v Havířově a v Ostravě, která se zaměřuje na občanské právo, obchodní právo, vymáhání pohledávek, náhradu škody a pomoc obětem trestných činů.

Právní služby

Občanské právo

● Právní poradenství v oblasti občanského práva.
● Příprava a revize smluv podle občanského zákoníku.
● Vypořádání spoluvlastnictví.
● Řešení občanskoprávních sporů.
● Příprava žalob a jiných návrhů.
● Zastupování u soudů v občanskoprávním řízení.

Nemovitosti a úschovy

● Příprava smluv o převodu nemovitostí (kupní a darovací smlouvy).
● Kontrola a revize smluv o převodu nemovitostí.
● Zřizování věcných břemen a zástavních práv.
● Advokátní úschova peněz a listin.
● Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
● Nájemní a podnájemní vztahy, příprava smluv, vymáhání nároků.

Obchodní právo

● Právní poradenství v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností.
● Zakládání společností, pomoc při koupi a prodeji společnosti.
● Změny v obchodních společnostech (převod obchodního podílu, převod akcií, změna statutárního orgánu, změna sídla, zvýšení a snížení základního kapitálu).
● Příprava a řízení valných hromad.
● Likvidace a zrušení obchodních společností.
● Zastupování v obchodních sporech.

Vymáhání a správa pohledávek

● Vymáhání nezaplacených faktur za dodané zboží nebo poskytnuté služby, včetně mezinárodních přepravních služeb (CMR).
● Vymáhání dluhů ze směnek.
● Příprava a podání předžalobních výzev k zaplacení dluhu.
● Příprava žalob o zaplacení, platebních rozkazů, elektronických platebních rozkazů a směnečných a šekových platebních rozkazů.
● Příprava dohody o uznání dluhu a dohody o splátkovém kalendáři.
● Postoupení pohledávky, převzetí dluhu a přistoupení dluhu.
● Ručení a ručitelská prohlášení.

Pracovní právo

● Právní poradenství v oblasti pracovního práva.
Příprava pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů.
● Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru.
● Neplatnost výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru.
● Zastupování v pracovněprávních sporech.
● Vymáhání mzdových a jiných pracovněprávních nároků.
● Pracovní úrazy a nemoci z povolání.
● Agenturní zaměstnávání - pomoc při založení agentury práce, příprava smluvní dokumentace pro agentury práce.

Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení

● Právní poradenství v oblasti náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení.
● Zastupování před soudy a při jednání s pojišťovnami.
● Uplatňování nároků vůči pojišťovně a škůdci (viníkovi).
● Vymáhání nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené dopravní nehodou, porušením zákona nebo smlouvy.
● Vymáhání nároku na bolestné, ztížení společenského uplatnění, nákladů na léčení a náhradu za ztrátu na výdělku.
● Vymáhání nároků na vydání bezdůvodného obohacení.

Exekuční právo

● Právní poradenství v oblasti exekučního práva.
● Zastupování v exekučním řízení.
● Příprava předexekučních výzvev a exekučních návrhů.
● Sepisování návrhů na zastavení exekuce.
● Sepisování návrhů na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Insolvenční právo

● Právní poradenství v oblasti insolvenčního práva a oddlužení.
● Zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení.
● Příprava a podání návrhu na povolení oddlužení.
● Příprava a podání insolvenčního návrhu věřitele i dlužníka.
● Příprava a podání přihlášky pohledávky do insolvence.

Rodinné právo

● Právní poradenství v oblasti rodinného práva.
● Rozvod manželství - příprava nezbytných podkladů.
● Zastupování v řízení o rozvod manželství.
● Vypořádání společného jmění manželů.
● Úprava péče a styku s nezletilým dítětem.
● Stanovení výživného, snížení a zvýšení výživného.
● Vymáhání dlužného výživného.

Dědické právo

● Právní poradenství v oblasti dědického práva.
● Zastupování v dědickém řízení.
● Přihlašování pohledávek do dědického řízení.
● Sepisování závěti a listin o vydědění.

Trestní právo

● Právní poradenství v oblasti trestního práva.
● Obhajoba v trestním řízení.
● Účast u vyšetřovacích úkonů.
● Příprava a podání trestních oznámení.
● Sepis žádosti o propuštění z vazby
● Sepis žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu.

Právní pomoc poškozeným a pozůstalým

● Právní poradenství pro poškozené a oběti trestných činů.
● Zastupování poškozených v trestním řízení.
● Uplatňování nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy v trestním řízení, v občanskoprávním řízení a u pojišťoven.
● Uplatňování nároků pozůstalých na náhradu duševních útrap spojených se ztrátou osoby blízké.

Správní právo

● Právní poradenství v oblasti správního práva.
● Zastupování před správními orgány.
● Zastupování v přestupkovém a správním řízení.
● Sepisování návrhů, vyjádření, stížností a jiných podání.
● Zastupování ve správním soudnictví.
● Příprava žaloby proti rozhodnutí správního orgánu.

Právní pomoc cizincům a cizinecké právo

● Právní poradenství pro cizí státní příslušníky.
● Zastupování cizích státních příslušníků při jednání a obstarávání záležitostí v České republice.
● Příprava žádosti o krátkodobé "schengenské" vízum a dlouhodobé vízum (nad 90 dnů).
● Zastupování v řízení o vyhoštění a pomoc vyhoštěným cizincům.

O Mně
Advokát Vlček Havířov

Jsem advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 19884.

Vysokoškolské právnické vzdělání jsem získal studiem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Právnické fakultě Univerzity v Malaze.

V průběhu studia jsem absolvoval praxe v advokátních kancelářích v Ostravě a v Brně. Po dokončení právnického vzdělání jsem pracoval v advokátních kancelářích v Ostravě.

Od roku 2021 působím jako samostatný advokát v Havířově a v Ostravě, kde poskytuji právní pomoc fyzickým a právnickým osobám ve všech oblastech práva.

Kromě výkonu advokacie poskytují právně-analytické služby společnosti AION CS, s.r.o. v oblasti legislativy Evropské unie a judikatury Soudního dvora Evropské unie.

Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce, dorozumím se rovněž španělsky a částečně polsky.

Právní pomoc

Potřebujete právní pomoc? Nezávazně mě konktaktujte:

Kontakt

Kancelář Havířov

Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
(budova H)

Kancelář Ostrava

Křížkovského 617/10
712 00 Ostrava – Muglinov

Provozní doba

09:00 – 17.00
Pondělí – Pátek
(po předchozí domluvě)