ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mgr. Martin Vlček, advokát

Advokátní kancelář působící v Havířově a v Ostravě, která se zaměřuje na občanské právo, obchodní právo, vymáhání pohledávek, náhradu škody a pomoc obětem trestných činů.

Právní služby

Občanské právo

● Právní poradenství v oblasti občanského práva.
● Řešení občanskoprávních sporů.
● Zastupování u soudů v občanskoprávním řízení.
● Příprava a revize smluv podle občanského zákoníku.
● Vypořádání spoluvlastnictví.
● Příprava žalob a jiných návrhů.

Nemovitosti a úschovy

● Příprava, kontrola a revize smluv o převodu nemovitostí
(kupní smlouva, darovací smlouva).
● Advokátní úschova peněz a listin.
● Zřizování věcných břemen a zástavních práv.
● Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
● Spory mezi nájemci a pronajímatel, vymáhání nájemného.

Obchodní právo

● Právní poradenství v oblasti obchodního práva
a práva obchodních společností (s.r.o., a.s.).
● Zastupování v obchodních sporech.
● Založení společnosti, prodej společnosti, koupě společnosti.
● Převod obchodního podílu, změna jednatele, změna sídla,
zvýšení a snížení základního kapitálu.
● Příprava a řízení valných hromad.
● Likvidace a zrušení obchodních společností.

Vymáhání pohledávek

● Vymáhání faktur za dodané zboží nebo poskytnuté služby
● Vymáhání přepravného (CMR)
● Vymáhání pohledávek ze směnek.
● Předžalobní výzva, žaloba o zaplacení, platební rozkaz,
elektronický platební rozkaz (EPR), směnečný platební rozkaz.
● Dohoda o uznání dluhu, dohoda o splátkovém kalendáři.
● Postoupení pohledávky, převzetí dluhu a přistoupení dluhu.
● Ručení a ručitelské prohlášení.

Pracovní právo

● Právní poradenství v oblasti pracovního práva.
● Zastupování v pracovněprávních sporech.
● Vymáhání mzdových a jiných pracovněprávních nároků.
● Příprava pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů.
● Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru.
● Neplatnost výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru.
● Pracovní úraz a nemoc z povolání.
● Agenturní zaměstnávání - pomoc při založení agentury práce, příprava smluvní dokumentace pro agentury práce.

Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení

● Právní poradenství v oblasti náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení.
● Zastupování před soudy a při jednání s pojišťovnami.
● Uplatňování nároků vůči pojišťovně a škůdci (viníkovi).
● Vymáhání nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené dopravní nehodou, porušením zákona nebo smlouvy.
● Posouzení a vymáhání nároku na bolestné, ztížení společenského uplatnění, nákladů na léčení a náhradu za ztrátu na výdělku.
● Vymáhání nároků na vydání bezdůvodného obohacení.

Exekuční právo

● Právní poradenství v oblasti exekučního práva.
● Zastupování v exekučním řízení.
● Předexekuční výzva, exekuční návrh.
● Návrh na zastavení exekuce.
● Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Insolvenční právo

● Právní poradenství v oblasti insolvenčního práva a oddlužení.
● Zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení.
● Návrh na povolení oddlužení.
● Insolvenční návrh věřitele i dlužníka.
● Přihláška pohledávky do insolvence.

Rodinné právo

● Právní poradenství v oblasti rodinného práva.
● Nesporný rozvod manželství - příprava podkladů.
● Zastupování v řízení o rozvod manželství.
● Vypořádání společného jmění manželů (SJM).
● Stanovení výživného, snížení a zvýšení výživného.
● Vymáhání dlužného výživného.

Dědické právo

● Právní poradenství v oblasti dědického práva.
● Zastupování v dědickém řízení.
● Přihlašování pohledávek do dědického řízení.
● Sepisování závětí a listin o vydědění.

Trestní právo

● Právní poradenství v oblasti trestního práva.
● Obhajoba v trestním řízení.
● Účast u vyšetřovacích úkonů.
● Trestní oznámení.
● Žádost o propuštění z vazby
● Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu.

Právní pomoc poškozeným a pozůstalým

● Právní poradenství pro poškozené a oběti trestných činů.
● Zastupování poškozených v trestním řízení
(zmocněnec poškozeného).
● Uplatňování nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy (připojení se s nárokem na náhradu škody) v trestním řízení, v občanskoprávním řízení a u pojišťoven.
● Uplatňování nároků pozůstalých na náhradu duševních útrap spojených se ztrátou osoby blízké.

O Mně
Advokát Vlček Havířov

Jsem advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 19884.

Vysokoškolské právnické vzdělání jsem získal studiem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Právnické fakultě Univerzity v Malaze.

V průběhu studia jsem absolvoval praxe v advokátních kancelářích v Ostravě a v Brně. Po dokončení právnického vzdělání jsem pracoval v advokátních kancelářích v Ostravě.

Od roku 2021 působím jako samostatný advokát v Havířově a v Ostravě, kde poskytuji právní pomoc fyzickým a právnickým osobám ve všech oblastech práva.

Kromě výkonu advokacie poskytují právně-analytické služby společnosti AION CS, s.r.o. v oblasti legislativy Evropské unie a judikatury Soudního dvora Evropské unie.

Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce, dorozumím se rovněž španělsky a částečně polsky.

Právní pomoc

Potřebujete právní pomoc? Nezávazně mě konktaktujte:

Kontakt

Kancelář Havířov

Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
(budova H)

Kancelář Ostrava

Křížkovského 617/10
712 00 Ostrava – Muglinov

Provozní doba

09:00 – 17.00
Pondělí – Pátek
(po předchozí domluvě)